Regulamin Pogotowie Komputerowe Naprawa u Klienta Szczecin tel. 507 198 878 - Pogotowie Komputerowe Szczecin tel. 507 198 878 Naprawa u Klienta Naprawa komputerów i laptopów

Przejdź do treści
  • Komputerowe Pogotowie
  • Naprawa u Klienta
  • Szczecin i okolice
  • Zdalna pomoc
  • Projektowanie internetowych stron
  • Odzyskiwanie danych
  • Usuwanie wirusów
  • Hosting
REGULAMIN

1. Pogotowie Komputerowe Naprawa u Klienta tel. 507 198 878 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów pozostawionych na dysku, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku twardym. W razie konieczności mogę wykonać taką kopię za dodatkową opłatą. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
2. Czas napraw wynosi 7 dni roboczych z możliwością przedłużenia z przyczyn od nas niezależnych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części.
3. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy lub niemożliwości wykonania naprawy.
4. Naprawy do 400 zł. wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty.
5. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu  i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
6. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł. dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta.
7. System operacyjny oraz programy użytkowe wymagające licencji instalujemy wyłącznie z nośników dostarczonych przez Klienta.
8. Po upływie 30 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela.
9. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa oraz obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
10. Zastrzegam sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania klienta. Zmiany w regulaminie są dostępne na stronie internetowej  http://itserwis.org.pl
11. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby biura.


UZUPEŁNIENIE
• W przypadku konkretnych zleceń, np. instalacja konkretnego oprogramowania lub wymiana konkretnej części w komputerze, cena usługi może być ustalona przed przystąpieniem do wykonywania czynności i przed przybyciem na miejsce.
• W przypadku, kiedy niemożliwe jest określenie z góry zakresu czynności, opłata pobierana jest za czas, jaki został poświęcony na usunięcie awarii lub np. szkolenie operatora komputera, konserwacja zestawu komputerowego itp.
• Każda pierwsza rozpoczęta godzina pracy u klienta. 100 zł./h (bez serwera)
• Każda następna rozpoczęta godzina pracy 80 zł./h
• Do usługi poza terenem Szczecina należy doliczyć za dojazd: 3 zł./km. (tam i z powrotem), nie mniej niż 100 zł.
• Jeśli nie można dokonać naprawy u klienta, sprzęt jest zabierany za pokwitowaniem do naprawy warsztatowej.
• Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Pogotowie Komputerowe - Naprawa u Klienta - tel. 507 198 878 - Szczecin i jego okolice.
TAGI
_________________________________________________
# pogotowie komputerowe
# naprawa komputerów
# odzyskiwanie danych
# pomoc komputerowa
# serwis komputerowy
# naprawa u Klienta
# tworzenie internetowych stron
# instalacja windows
# Szczecin i okolice
# usuwanie wirusów
# zdalna pomoc
# pogotowie komputerowe Szczecin

Wróć do spisu treści